پیرامون این ابلاغیه ذکر چند نکته لازم به نظر می رسد:

  1. مسئولین دانشگاه آزاد(عللل الخصوص آقایان جاسبی و هاشمی) همیشه اجازه وقف را به مقام معظم رهبری نسبت می دادند که قبل از این نیز از سوی دفتر معظم له خبر تکذیب شده بود. ابلاغیه اخیر هم خط بطلانی بر همه آنها بود.
  2. آقایان دانشگاه آزادی که ادعای پیروی از ولایت داشتند باید بعد از ابلاغیه فوق ولایت پذیری خود را نشان دهند و عکس العملهای آتی آنها بیانگر تفاوت یا اثبات حرف تا عمل آنها خواهد بود.
  3. اگر حرکتی ولو به اسم دین و اسلام، از بن غلط باشد خود خدا هم در مقابل آن خواهد ایستاد و محکوم به شکست است.گر چه نیت وقف کنندگان هم جای بسی سوال دارد.چرا که این کار آنها با هدف ایستادن در مقابل قانون و دولت و ملت بود که در قالب وقف خود را نشان داده بود.
  4. شاید نمونه بارز اقدامات جنبش دانشجویی در سالهای اخیر را بتوان حضور در صحنه افشاگری  و روشن کردن ابعاد تاریک پرونده دانشگاه آزاد دانست.حرکتی که به نظرم استارت اصلی آن از دانشگاه فردوسی مشهد و با دعوت جاد آن دانشگاه از جاسبی و سلیمی نمین شروع شد(که جاسبی نه تنها در این مناظره،بلکه در مناظره های بعدی هم حاضر نشد) و تا برگزاری تجمع پرشور و تاریخی در جلوی مجلس ادامه پیدا کرد.
  5. هنوز بحث دانشگاه آزاد تمام نشده است.و بحث اصلاح ساختار آن باید ادامه پیدا کند و راههای گریز از قانون توسط مسئولین این دانشگاه در سالهای آتی بسته شود و امکان نظارت بیشتر بر آن فراهم گردد
  6. همچنان که در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب آمده؛ماده ده اساسنامه جدید دانشگاه آزاد  که در آن به بحث هیئت امنا پرداخته شده بود،فعلا بلاتکلیف است و باید اصلاح گردد.به نظرم باید از بار دولتی هیئت امنا کاسته شده و اختیارات آن هم به صورت روشن تعریف گردد.چرا که همیشه دولت عدالت محور نبوده احتمال سو استفاده در سالهای آتی با ترکیب فوق زیاد است.
  7. در حال حاضر دانشگاه آزاد یک بنگاه سیاسی است که  نه تنها از رسالت اصلی خود در بدوتاسیس  که همانا پرورش نیرو برای انقلاب بود فاصله گرفته،بلکه نشان داده است که در لحظت حساس می تواند به ابزاری علیه نظام تبدیل گردد که نمونه آن را در قبل و بعد از انتخابات ۸۸ شاهد بودیم.
  8. چند سالی است که در محافل گوناگون،بحث مفاسد و تخلفات دانشگاه آزاد از جمله زمین خواری،فساد مالی و غیره مطرح می گردد و شکایات مختلف ره به جایی نبرده است.به نظر می رسد که پس از اصلاح اساسنامه و ابلاغ آن،زمان تشکیل دادگاه صالحه برای جرایم فوق رسیده باشد.
  9. با توجه به نرخ رشد جمعیت و به تبع آن رشد دانشگاههای مختلف از جمله سراسری،پیام نور و غیره شاید بتوان گفت که نیاز کشور به تاسیس دانشگاههای جدید در شرایط فعلی به سر رسیده است و مسئولین دانشگاه آزاد هم زین پس باید توسعه کیفی را بجای توسعه کمی در دستور کار قرار دهند.متاسفانه تعداد زیادی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به لحاظ فرهنگی و علمی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.
  10. ورود نمایندگان مجلس به بحث وقف دانشگاه آزاد از اول کار اشتباهی بود که به دلیل وام دار بودن برخی از نمایندگان به دانشگاه آزاد و آقای جاسبی اتفاق افتاد.مجلسی که عنوان اصول گرایی را یدک می کشد و تا کنون در چند مرحله از جمله بحث نظارت بر عملکرد نمایندگان کارنامه خوبی از خود به یادگار نگذاشته است.امید است که این نمایندگان محترم!هم به اشتباه خود واقف بوده و از تکرار آن بپرهیزند.(نمایندگان عزیز به جای تهدید و ارعاب دانشجویان به وظایف خود برسند که خیر دنیا و آخرتشان در آن است!)