کشکول جوان
وبلاگی برای جوانان ایران زمین
نویسنده: مهدی - ۱۳۸٩/٤/٢٦

         بهترین قلب دنیا

روزی مرد جوانی وسط شهری ایستاده بود و ادعا می­کرد که 

زیباترین قلب دنیا را در تمام آن منطقه دارد.جمعیت زیادی جمع شدند.

قلب او کاملا سالم بود و هیچ خدشه ای برآن وارد نشده بود.پس همه

تصدیق کردند که قلب او به راستی زیباترین قلبی است که تاکنون

دیده­اند.مرد جوان درکمال افتخار و با صدای بلند به تعریف ازقلب خود

می پرداخت.ناگهان  پیرمردی جلو جمعیت آمد و گفت: اما قلب تو به  

زیبایی قلب من نیست. مردجوان  و جمعیت  به قلب یرمرد نگاه کردند قلب او باقدرت تمام می تپید،اما پر از زخم بود، قسمتهایی از قلب او برداشته  شده و تکه­هایی جایگزین آنها شده بود اما آنها بدرستی  

جاهای خالی را پرنکرده بودند و دندانه دندانهای در قلب او دیده می شد. دربعضی نقاط شیارهایی عمیقی وجود داشت که هیچ  

تکه ایی آن را پرنکرده بود مردم با نگاهی خیره به او می نگریستند وبا خود فکرمیکردندکه پیرمرد چطور ادعا می کندکه قلب زیباتری دارد.مرد جوان خندید وگفت:تو حتما شوخی می کنی!!!قلبت را با قلب من مقایسه کن،قلب تو مشتی و خراش و بریدگی است.پیرمردگفت: درست است قلب توسالم به نظرمی رسد اما من هرگز قلبم را با قلب تو عوض نمی کنم.می دانی هر زخم نشانگر انسانی است که

من عشقم را به او داده ام، من بخشی ازقلبم را جدا کرده ام و به

اوبخشیده ام.گاهی او هم بخشی ازقلب خود را به من داده است که به جای آن تکه بخشیده شده،قرارداده ام.اما چون این دوعین هم نبوده اند،گوشه های  دندانه دندانه بر قلبم دارم که برایم عزیزند.

چراکه یادآ ورعشق میان دوانسان هستند.بعضی وقتهابخشی ازقلبم رابه کسانی بخشیده ام اما آنهاچیزی ازقلب خودبه من نداده اند اینهاهمین شیارهای عمیق هستند؛گرچه درد آورند،اما یادآورعشقی

هستند که داشته ام.امیدوارم که آنها هم روزی بازگردند واین  

شیارهای عمیق را با قطعه ای که من درانتظارش بوده ام پرکنندپس حالامی بینی که زیبایی واقعی چیست؟مردجوان بی هیچ سخنی

ایستاد،درحالی که اشک ازگونه هایش سرازیرمی شدبه سمت پیرمرد رفت ازقلب جوان وسالم خود قطعه ای بیرون  آورد و با دستهای لرزان

به پیرمرد تقدیم کرد پیرمرد آن را گرفت و درقلبش جای داد و بخشی ازقلب پیرو زخمی خودرا درجای زخم قلب مردجوان ذاشت،مردجوان به قلبش نگاه  کرد،سالم نبودولی ازهمیشه زیباتربود.

 

مهدی
چون وا نمیکنی گرهی خود گره مباش// ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :