کشکول جوان
وبلاگی برای جوانان ایران زمین
نویسنده: مهدی - ۱۳۸٩/٢/٢٦

                30 اصل برای اعتماد به نفس بالا


30 اصل برای اعتماد به نفس بالا

 

1-اصل یاد واتکال به خداوند واعتماد به قدرت ویاری وحمایت از او

2صل آگاهی واشراف وبصیرت لحظه به لحظه به خود

3-اصل تغییر در الگوها وایجادنشانه ها

4-اصل اصل خودیابی(من کیستم؟)

5-اصل  احساس خود شایستگی،خودسالاری واحساس شخصیت

6-اصل عدم مقایسه یخود با دیگران

7- اصل خود باوری وخود محوری بعد از خدا محوری

8صل داشتن هدف وبرنامه در زندگی

9صل تمییزی و ظاهر مرتب

10صل تعریف از خود ودیگران

11-اصل تشویق خود ودیگران

12-اصل تعهد به قول وصذاقت وراستی

13-اصل عدم انجام عمل خلاف وعذرخواهی

14-اصل نظم وانضباط کاری

15صل دانش وتجربه

16-اصل مدیریت زمان

17-اصل مدیریت اولویت ها

18صل اقتدار در مقابل ضعف

19-اصل یقین در مقابل تردید

20-اصل احساس ورهبری

21-اصل مسئولیت پذیری

22-اصل سلامت ونگهداری از جسم

23-اصل تبسم

24صل ابراز عشق به دیگران ومتذکر شدن ویژگی های مثبت آنان

25-اصل نگاه به دیگران(در عین تواضع،بزرگی خود را در دل حس کنید.

26-اصل عدم تاخیر

27صل قاطعیت وگفتن نه

28-اصل عدم شماتت وسرزنش خود ودیگران

29-اصل کمک به دیگران وبخشایش

30-اصل ژست وحالت بدنی

 

مهدی
چون وا نمیکنی گرهی خود گره مباش// ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :