کشکول جوان
وبلاگی برای جوانان ایران زمین
نویسنده: مهدی - ۱۳۸٩/٢/۱۸

       حقوق زن در مسیحیت


تورات سفر تثنیه، باب 19، شماره های 15 تا 19

15  هرگز کسی‌ را بر اساس‌ شهادت‌ یک‌ نفر محکوم‌ نکنید. حداقل‌ دو یا سه‌ شاهد باید وجود داشته‌ باشند. 16  اگر کسی‌ شهادت‌ دروغ‌ بدهد و ادعا کند که‌ شخصی‌ را هنگام‌ ارتکاب‌ جرمی‌ دیده‌ است‌،  17  هر دو نفـر باید به‌ نـزد کاهنان‌ و قضاتی‌ که‌ در آن‌ موقع‌ در حضور خداوند مشغول‌ خدمتنـد، آورده‌ شونـد. 18  قضات‌ باید این‌ امر را بدقت‌ تحقیق‌ کنند. اگر معلوم‌ شد که‌ شاهد دروغ‌ می‌گوید،  19  مجازاتش‌ باید همان‌ باشد که‌ او فکر می‌کرد مرد دیگر به‌ آن‌ محکوم‌ می‌شد. به‌ این‌ طریق‌ شرارت‌ را از میان‌ خود پاک‌ خواهید کرد.

 

John Gill says in his commentary...

Then both the men between whom the controversy is,.... The man that bears the false witness, and the man against whom it is borne: shall stand before the Lord; as in the presence of him, the omniscient God, and as represented by judges and civil magistrates, whose vicegerents they are; so it seems to be explained in the next words, which are exegetical of these:


before the priests and the judges which shall be in those days; which shall compose the sanhedrim, or court of judicature; and this seems to confirm it, that by priest and judge, in Deuteronomy 17:9 are meant priests and judges; Jarchi says, this Scripture speaks of witnesses, that is, of the false witness that testifies wrong against a man, and another that contradicts his testimony, and teaches that there is no witness by women; and so it is elsewhere said {a}, an oath of witness is made by men, and not by women; on which it is observed {b} that a woman is not fit to bear witness, as it is written,


then both the men,.... men and not women; and the above writer remarks further, that it teaches that they ought to bear testimony standing.

{
a} Misn. Shebuot, c. 4. sect. 1.

{b} Bartenora in ib.

این تفسیر را می توانید اینجا بخوانید

توضیحات:

به طور خلاصه این تفسیر می گوید که شهادت و گواهی زنان در کتاب مقدس ارزشی ندارد و پذیرفته نمی شود. به همین دلیل هر وقت در کتاب مقدس اتهامی به یک زن وارد می شود او متهم و گناهکار خواهد بود مگر این خلاف آن را با مدرک اثبات کند. چند مورد را برای نمونه اینجا ذکر می کنیم تا به خوانندگاه محترم ارزش زن را در کتاب مقدس نشان دهیم: [لازم به تذکر است که نویسنده هیچ گونه خصومت و دشمنی نسبت به یهودیان و مسیحیان محترم ندارد و هدف از این مقاله نخست افشاء حقیقت است و سپس پاسخ به افرادی مثل "جوینده" و ... است که مرتبا به مسلمانان می تازند و نمی دانند کسی که خانه اش از شیشه است به مردم سنگ پرانی نمی کند!]

 

با هم می خوانیم:

تورات، سفر اعداد، باب 5، شماره های 11 تا 31

13-14  خداوند به‌ موسی‌ فرمود به‌ قوم‌اسرائیل‌ بگوید که‌ هرگاه‌ مردی‌ نسبت‌ به‌ زنش‌ مشکوک‌ شود و گمان‌ برد که‌ او با مرد دیگری‌ همبستر شده‌ است‌، ولی‌ بعلت‌ نبـودن‌ شهـود، دلیلـی‌ در دست‌ نداشتـه‌ باشـد، 15  آنوقت‌ برای‌ روشن‌ شدن‌ حقیقت‌، زن‌ خود را پیش‌ کاهن‌ بیاورد. در ضمن‌ آن‌ مرد باید یک‌ کیلو آرد جو هم‌ با خود بیاورد، ولی‌ آن‌ را با روغن‌ یا کندر مخلوط‌ نکند، چون‌ این‌ «هدیه‌ بدگمانی‌» است‌ و برای‌ تشخیص‌ گناه‌ تقدیم‌ می‌شود.

16  کاهن‌، آن‌ زن‌ را به‌ حضور خداوند بیاورد،  17  و قدری‌ آب‌ مقدس‌ در کوزه‌ای‌ سفالین‌ بریزد و مقداری‌ از غبار کف‌ عبادتگاه‌ را با آن‌ مخلوط‌ کند. 18 سپس‌ موی‌ بافته‌ سر زن‌ را باز کند و هدیه‌ بدگمانی‌ را در دستهایش‌ بگذارد تا معلوم‌ شود که‌ آیا بدگمانی‌ شوهرش‌ بجاست‌ یا نه‌. کاهن‌ در حالیکه‌ کوزه‌ آب‌ تلخ‌ لعنت‌ را در دست‌ دارد جلو زن‌ بایستد.  19  آنگاه‌ از آن‌ زن‌ بخواهد قسم‌ بخورد که‌ بی‌گناه‌ است‌ و به‌ او بگوید: «اگر غیر از شوهرت‌ مرد دیگری‌ با تو همبستر نشده‌ است‌، از اثرات‌ این‌ آب‌ تلخ‌ لعنت‌ مبرا شو. 20 ولی‌ اگر زنا کرده‌ای‌  21و22  لعنت‌ خداوند درمیان‌ قومت‌ گریبانگیر تو شود و شکمت‌ متورم‌ شده‌، نازا شوی‌.» و آن‌ زن‌ بگوید: «آری‌، اینچنین‌ شود.»  23  بعد کاهن‌ این‌ لعنتها را در یک‌ طومار بنویسد و آنها را در آب‌ تلخ‌ بشوید.  24  سپس‌ آن‌ آب‌ تلخ‌ را به‌ زن‌ بدهد تا بنوشد.

 

25  سپس‌ کاهن‌ هدیه‌ بدگمانی‌ را از دست‌ زن‌ بگیرد و آن‌ را در حضور خداوند تکان‌ داده‌، روی‌ قربانگاه‌ بگذارد.  26  مشتی‌ از آن‌ را بعنوان‌ نمونه‌ روی‌ آتش‌ قربانگاه‌ بسوزاند و بعد، از زن‌ بخواهد آب‌ را بنوشد. 27  اگر او به‌ شوهرش‌ خیانت‌ کرده‌ باشد آب‌ بر او اثر می‌کند و شکمش‌ متورم‌ شده‌، نازا می‌گردد و در میان‌ قوم‌ اسرائیل‌ مورد لعنت‌ قرار می‌گیرد  28  ولی‌ اگر او پاک‌ بوده‌ و زنا نکرده‌ باشد، به‌ او آسیبی‌ نمی‌رسد و می‌تواند حامله‌ شود.

29  این‌ است‌ قانون‌ بدگمانی‌ درمورد زنی‌ که‌ شوهرش‌ نسبت‌ به‌ وی‌ بدگمان‌ شده‌ باشد.  30  همانطور که‌ گفته‌ شد در چنین‌ موردی‌ شوهر باید زن‌ خود را به‌ حضور خداوند بیاورد تا کاهن‌ طی‌ مراسمی‌ قضیه‌ را روشن‌ سازد که‌ آیا زن‌ به‌ شوهرش‌ خیانت‌ کرده‌ یا نه‌. 31  اگر زن‌ مقصر شناخته‌ شود، تاوان‌ گناهش‌ را پس‌ خواهد داد، اما شوهرش‌ در این‌ مورد بی‌تقصیر خواهد بود، زیرا خود زن‌ مسئول‌ گناهش‌ است‌.

 

توضیحات:

همانطور که گفتم، ملاحظه می کنید که شهادت زن مورد پذیرش قرار نمی گیرد و زن متهم محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اینجا هم زن باید با توصل به کارهای احمقانه و خرافی یک جوری اتهام را از خودش پاک کند. این عمل از نظر منطقی و علمی چطور می تواند ثابت کند که زنی زنا کرده است یا نه؟ اگر زنی از شوهرش حامله بود و شکمش متورم شد، آن وقت زناکار و نفرین شده است؟!!! ظلم و خرافه را ملاحظه می کنید؟ آیا واقعا اینها دستورات و کلام خداوند دانا و فرزانه هستند؟

 

تورات، سفر تثنیه، باب 22، شماره های 13 تا 21

13و14  اگر مردی‌ با دختری‌ ازدواج‌ کند و پس‌ از همبستر شدن‌ با او، وی‌ را متهم‌ کند که‌ قبل‌ از ازدواج‌ با مرد دیگری‌ روابط‌ جنسی‌ داشته‌ است‌ و بگوید: «وقتی‌ با او ازدواج‌ کردم‌ باکره‌ نبود.»  15  آنوقت‌ پدر و مادر دختر باید مدرک‌ بکارت‌ او را نزد ریش‌سفیدان‌ شهر بیاورند. 16  پدرش‌ باید به‌ آنها بگوید: «من‌ دخترم‌ را به‌ این‌ مرد دادم‌ تا همسر او باشد، ولی‌ این‌ مرد او را نمی‌خواهد  17و18  و به‌ او تهمت‌ زده‌، ادعا می‌کند که‌ دخترم‌ هنگام‌ ازدواج‌ باکره‌ نبوده‌ است‌. اما این‌ مدرک‌ ثابت‌ می‌کند که‌ او باکره‌ بوده‌ است‌.» سپس‌ باید پارچه‌ را جلو ریش‌ سفیدان‌ پهن‌ کنند. ریش‌سفیدان‌ باید آن‌ مرد را تنبیه کنند و محکوم‌ به‌ پرداخت‌

 

 19  جریمه‌ای‌ معادل‌ صد مثقال‌ نقره‌ بکنند، چون‌ به‌ دروغ‌، یک‌ باکره‌ اسرائیلی‌ را متهم‌ ساخته‌ است‌. این‌ جریمه‌ باید به‌ پدر دختر پرداخت‌ شود. آن‌ زن‌، همسر وی‌ باقی‌ خواهد ماند و مرد هرگز نباید او را طلاق‌ بدهد.  20 ولی‌ اگر اتهامات‌ مرد حقیقت‌ داشته‌ وآن‌ زن‌ هنگام‌ ازدواج‌ باکره‌ نبوده‌ است‌،  21  ریش‌ سفیدان‌، دختر را به‌ درخانه‌ پدرش‌ ببرند و مردان‌ شهر او را سنگسار کنند تا بمیرد، چون‌ او در اسرائیل‌ عمل‌ قبیحی‌ انجام‌ داده‌ است‌ و در زمانی‌ که‌ در خانة‌ پدرش‌ زندگی‌ می‌کرد، زنا کرده‌ است‌. چنین‌ شرارتی‌ باید از میان‌ شما پاک‌ گردد.

 

توضیحات:

باز هم مثل قبل: زنان مجرم و گناهکارند مگر اینکه عکس آن ثابت شود. نکته جالب اینجاست: می دانید آن پارچه ای که پدر و مادر دختر برای اثبات بکارت دخترشان و به عنوان مدرک می آورند چیست؟ این ها در تلمود نوشته شده است و در تورات فقط به صورت کلی بیان شده. حالا به نظر شما این پارچه چیست؟ پس از اینکه دختری ازدواج کرد در شب اول باید زن و شوهر در یک اتاق با هم همخوابه شوند. والدین دختر و پسر نیز باید پشت در انتظار بکشند تا عروس و داماد کارشان را تمام کنند. سپس داماد باید دستمال سفیدی را که... [ببخشید بعضی چیزها را نمی شه نوشت!] و آغشته به خون است به عنوان مدرک بکارت به والدین دختر تحویل دهد! این سنت زشت در زمان کوروش توسط یهودیان به ایران آورده شد و میان زرتشتیان و مجوس نیز رایج شد. هنوز هم در بعضی مناطق ایران که از نظر فرهنگی در سطح پایینی قرار دارند اثرات این سنت احمقانه یهود و دستور نابخردانه تورات باقی است. آیا واقعا اینها دستورات و احکام خداوند هستند؟

 

تورات، سفر تثنیه، باب 22، شماره 28 و 29

28  و اگر مردی‌ دختر باکره‌ای‌ را که‌ نامزد نباشد بیابد و او را گرفته‌، با او همبستر شود و گرفتار شوند،  29  آنکه‌ آن‌ مرد که‌ با او خوابیده‌ است‌ پنجاه‌ مثقال‌ نقره‌ به‌ پدر دختر بدهد و آن‌ دختر زن‌ او باشد، چونکه‌ او را ذلیل‌ ساخته‌ است‌ و در تمامی‌ عمرش‌ نمی‌تواند او را رها کند.

 

توضحیات:

عدالت را ملاحظه می کنید؟ مردی به دختر باکره ای تجاوز می کند. دختر بیگناه هم نمی تواند کاری بکند و تازه باید به همسری آن مرد هم در آید!!! تنها کاری که مرد انجام می دهد این است که 50 مثقال نقره به پدر دختر [و نه خود دختر] بپردازد!!! واقعا بعضی مسیحی ها حق دارند بگویند شریعت کثیف است و باید از دست آن راحت شد، واقعا من هم موافقم! اگر شریعت این مسائل ظالمانه، غیر معقول و احمقانه است، همان بهتر که نباشند. آیا واقعا خداوند دستور به این مسائل احمقانه و ظالمانه داده است؟

 

تورات، سفر اعداد، باب 30، شماره های 3 تا 5

هرگاه‌ دختری‌ که‌ هنوز در خانه‌ پدرش‌ زندگی‌ می‌کند، برای‌ خداوند نذر کند یاتعهدی‌ نماید،  4و5 باید هر چه‌ را قول‌ داده‌ است‌ ادا نماید مگر اینکه‌ وقتی‌ پدرش‌ آن‌ را بشنود او را منع‌ کند. در این‌ صورت‌، نذر دختر خودبه‌خود باطل‌ می‌شود و خداوند او را می‌بخشد، چون‌ پدرش‌ به‌ او اجازه‌ نداده‌ است‌ به‌ آن‌ عمل‌ کند. ولی‌ اگر پدرش‌ در روزی‌ که‌ از نذر یا تعهد دخترش‌ آگاه‌ می‌شود، سکوت‌ کند، دختر ملزم‌ به‌ادای‌ قول‌ خویش‌ می‌باشد.

 

توضیحات:

پدر می تواند بدون هیچ دلیلی نذر و تعهد دخترش را باطل کند!

 

تورات، سفر اعداد، باب 30، شماره های 6 تا 8

6  اگر زنی‌ قبل‌ از ازدواج‌ نذری‌ کرده‌ و یا با قول‌ نسنجیده‌ای‌ خود را متعهد کرده‌ باشد،  7  و شوهرش‌ از قول‌ او با خبر شود و در همان‌ روزی‌ که‌ شنید چیزی‌ نگوید، نذر او به‌ قوت‌ خود باقی‌ خواهد ماند.  8  ولی‌ اگر شوهرش‌ نذر یا تعهد او را قبول‌ نکند، مخالفت‌ شوهر نذر او را باطل‌ می‌سازد و خداوند آن‌ زن‌ را می‌بخشد.

 

توضیحات:

شوهر می تواند بدون هیچ دلیلی تعهدات و نذورات همسرش را باطل کند! می دانید چرا؟ به این دلیل که حوا بود که میوه ممنوعه را خورد و به آدم هم از آن میوه داد. به همین دلیل مرد بر زن حکمران شد! مراجعه کنید به تورات، سفر پیدایش، باب 3، شماره 16: و خدا به زن گفت: الم و حمل تو را بسیار افزون گردانم  با الم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. و به آدم گفت چون سخن زوجه ات را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فروده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت رنج خواهی خورد.

 

فکر می کنم حالا همه متوجه شدیم چرا شهادت زنان هیچ وقت مورد پذیرش قرار نمی گیرد. چون مردان بر آنها حکمرانند و می توانند به آسانی شهادت و تعهدات زنان را باطل کنند. به همین دلیل زنان نمی توانند در دادگاه شهادت بدهند یا احیانا برای خود یک معامله بازرگانی انجام دهند، چون شوهر یا پدر آن زن می تواند آن را به راحتی باطل کند!!! و چون به خاطر گناه حوا زمین ملعون شد، زن همیشه در معرض اتهام و گناه است و نجس شمرده می شود.

 

مهدی
چون وا نمیکنی گرهی خود گره مباش// ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :